آقای دکتر حسن گنجی زاده

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 12:00 - 10:00
چهارشنبه 18:00 - 16:00