آقای دکتر مجید اخوان طاهری

دکترای پزشکی

سال درجه دانشگاه
علوم پزشکی ایران

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 08:00 - 19:00