آقای دکتر مرتضی قاسم زاده

دکترای پزشکی

سال درجه دانشگاه
علوم پزشکی شیراز

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
جمعه 19:00 - 08:00