جدول زمانبندی حضور پزشکان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
07:00
team

آقای دکتر ساسان وجودی

نمایش پروفایل
07:00 - 10:00
آقای دکتر ساسان وجودی
08:00
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر مرتضی قاسم زاده

نمایش پروفایل
08:00 - 19:00
آقای دکتر مرتضی قاسم زاده
09:00
team

آقای دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر محمد کلانی
team

آقای دکتر حمیدرضا معروفی

نمایش پروفایل
09:00 - 11:00
آقای دکتر حمیدرضا معروفی
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
09:30
team

خانم دکتر میترا ملکی

نمایش پروفایل
09:30 - 12:30
خانم دکتر میترا ملکی
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
09:30 - 11:00
آقای دکتر اکبر مهرافزان
team

خانم دکتر میترا ملکی

نمایش پروفایل
09:30 - 12:30
خانم دکتر میترا ملکی
team

آقای دکتر حبیب الله سلطانپور

نمایش پروفایل
09:30 - 15:00
آقای دکتر حبیب الله سلطانپور
team

خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
09:30 - 11:30
خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
09:30 - 12:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
10:00
team

خانم دکتر آفت دنیوی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر آفت دنیوی
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر فرزاد ملکی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

دکتر احسان شفیعی

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر احسان شفیعی
team

خانم دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر فروزان خداپرست
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر هما یادگاری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر هما یادگاری
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

خانم دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر فروزان خداپرست
10:00 - 15:00
خانم صدیقه رواسی زاده
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر رامین مظفری
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
10:30
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

آقای دکتر پیام اسدی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:30
آقای دکتر پیام اسدی
team

آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی
11:00
team

آقای دکتر محمد زهرایی

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر محمد زهرایی
team

آقای دکتر مسعود لک

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر مسعود لک
team

آقای دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
آقای دکتر شاهین شهاب
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

آقای دکتر عبدالله نوربخش

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر عبدالله نوربخش
team

آقای دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
آقای دکتر شاهین شهاب
12:30
team

دکتر وحید دولت آبادی فراهانی

نمایش پروفایل
12:30 - 14:00
دکتر وحید دولت آبادی فراهانی
13:00
team

آقای دکتر محمدحسین دانشورپور

نمایش پروفایل
13:00 - 15:00
آقای دکتر محمدحسین دانشورپور
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
13:00 - 16:00
دکتر فرزاد ملکی
14:00
team

خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم
team

خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
14:00 - 20:00
خانم صدیقه رواسی زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر حمیدرضا معروفی

نمایش پروفایل
14:00 - 15:30
آقای دکتر حمیدرضا معروفی
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم
team

آقای دکتر حسن گنجی زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 19:00
آقای دکتر حسن گنجی زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر محمدعلی مدینه‌ای

نمایش پروفایل
14:00 - 15:00
آقای دکتر محمدعلی مدینه‌ای
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
14:30
team

آقای دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
14:30 - 16:30
آقای دکتر صادق توکلی‌زاده
15:00
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
15:00 - 17:00
آقای دکتر اکبر مهرافزان
team

آقای دکتر پیام عزیززاده

نمایش پروفایل
15:00 - 19:00
آقای دکتر پیام عزیززاده
15:30
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
15:30 - 16:30
آقای دکتر اکبر مهرافزان
16:00
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی
team

آقای دکتر عبدالله نوربخش

نمایش پروفایل
16:00 - 17:00
آقای دکتر عبدالله نوربخش
team

خانم دکتر مریم مهدوی سعیدی

نمایش پروفایل
16:00 - 17:30
خانم دکتر مریم مهدوی سعیدی
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

دکتر زهرا کمرروستا

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
دکتر زهرا کمرروستا
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

دکتر وحید دولت آبادی فراهانی

نمایش پروفایل
16:00 - 20:00
دکتر وحید دولت آبادی فراهانی
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
16:30
team

خانم دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
16:30 - 18:00
خانم دکتر مهتاب رنگچی
team

خانم دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
16:30 - 18:00
خانم دکتر مهتاب رنگچی
17:00
team

آقای دکتر قباد شمس الدینی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر قباد شمس الدینی
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر مژگان دهقانی
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر رامین مظفری
team

خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده
team

آقای دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
17:00 - 20:00
آقای دکتر محمد کلانی
17:00 - 18:30
دکتر زهرا حمیدی
team

آقای دکتر بهمن علیزاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر بهمن علیزاده
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر رامین مظفری
17:00 - 19:00
خانم دکتر زهرا یداللهی
17:00 - 19:00
آقای دکتر پیام اسدی
17:30
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
17:30 - 18:30
دکتر زهرا حمیدی
team

آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

آقای دکتر محمدحسن صمدی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
آقای دکتر محمدحسن صمدی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
18:00
team

آقای دکتر مهدی سروریان

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر مهدی سروریان
team

آقای دکتر علی ممتازبخش

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر علی ممتازبخش
18:00 - 20:00
آقای دکتر داراب خاکی
team

آقای دکتر منصور سروش

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر منصور سروش
team

آقای دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
18:00 - 20:00
آقای دکتر صادق توکلی‌زاده
team

آقای دکتر رامین حمیدی فراهانی

نمایش پروفایل
18:00 - 20:00
آقای دکتر رامین حمیدی فراهانی
19:00
team

خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده
team

خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده
team

آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی
20:00
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی
21:00
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری
21:30
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:30 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری

برترین خدمات را با کلینیک ما تجربه کنید.