آقای دکتر عبدالله نوربخش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 12:00 - 11:00
یکشنبه 17:00 - 16:00