آقای دکتر منوچهر غزاله

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 12:00 - 09:30
شنبه 18:00 - 16:00
سه شنبه 18:00 - 16:00