دکتر پیمان کارگرزاده راوری

دکترای پزشکی

سال درجه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 20:00 - 14:00
دوشنبه 20:00 - 14:00
چهارشنبه 20:00 - 14:00